ANDERE PARTNERS EN PUBLIC RELATIONS

Deze kennisgeving bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Volvo Group.

De Volvo Group kan persoonsgegevens over u verwerken, als u optreedt als een persoon die contacten onderhoudt met de Volvo Group, of als u de werknemer bent of bent geweest van een bedrijf dat contacten heeft met de Volvo Group als zakenpartner.

Identiteit en contactgegevens van de controller en de privacyfunctionaris van de groep

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB en AB Volvo (tezamen "VOLVO"), zijn als controllers van persoonsgegevens verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de privacyfunctionaris van de VOLVO Group via gpo.office@volvo.com, of per post of telefoon op:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Zweden

+46 (0)31 66 00 00

VOLVO verwerkt alle of een deel van de volgende categorieën persoonsgegevens:
 

Contactgegevens, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer
 

Organisatiegegevens, zoals bedrijfsnaam, functie, werkplek, land
 

Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking
 

VOLVO zal uw persoonsgegevens verwerken op basis van een van de volgende wettelijke gronden en voor de volgende doeleinden, zie ook verdere details hieronder.
 

Legitieme belangen. De legitieme belangen van VOLVO omvatten het belang om de dagelijkse activiteiten te beheren volgens wettelijke en eerlijke handelspraktijken, inclusief het beheren van de relaties met zakenpartners om contracten of samenwerkingsafspraken uit te voeren waarbij u of uw werkgever partij is en/of om de nodige stappen te ondernemen voordat een contract wordt afgesloten met u of uw werkgever. VOLVO moet bijvoorbeeld de taal van uw voorkeur kennen om in de dagelijkse activiteiten goed met u te kunnen communiceren.
 

In uitzonderlijke gevallen en alleen wanneer er geen andere rechtsgrond kan worden toegepast, kan VOLVO afzonderlijk om uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden. Als uw toestemming is vastgelegd, heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken, maar dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.
 

VOLVO zal uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
 

Promotionele communicatie en marketingdoeleinden zoals het verzenden van de periodieke nieuwsbrief/tijdschriften van VOLVO, informatie over onze diensten, promotie- en advertentiemateriaal, uitnodigingen voor evenementen georganiseerd door ons of van externe bedrijven waarmee we samenwerken.
 

Doeleinden van enquêtes, zoals klanttevredenheidsonderzoeken, onderzoek naar de tevredenheid van dealers, onderzoek naar productkwaliteit, onderzoek naar procesverbetering.

VOLVO zal in de eerste plaats uw persoonsgegevens van uzelf en uw werkgever verkrijgen. We kunnen ook uw persoonsgegevens verkrijgen van het bedrijf dat u een VOLVO-product of -dienst heeft verkocht of verhuurd.

Sommige persoonsgegevens kunnen ook automatisch worden gegenereerd uit het IT-systeem van VOLVO, of daarmee vergelijkbaar, wanneer u toegang krijgt tot of gebruik maakt van online diensten die door VOLVO worden aangeboden.

Sommige persoonsgegevens zijn nodig voor de communicatie tussen VOLVO en zakenpartners en voor personen die in contact komen met VOLVO. Als u geen persoonsgegevens verstrekt, belemmert dat de behandeling en levering van informatie, producten of diensten die u of uw werkgever van VOLVO mag verwachten. 

VOLVO zal uw persoonsgegevens normaal gesproken niet delen met iemand buiten de Volvo Group, tenzij dit door wet- of regelgeving is vereist. VOLVO kan echter, als dat nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, uw persoonsgegevens delen met andere Volvo Group-bedrijven, inclusief bedrijven buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EU/EER). VOLVO kan ook, als dat nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, uw persoonsgegevens delen met externe bedrijven en leveranciers, waaronder bedrijven en leveranciers buiten de EU/EER.

VOLVO zal ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn die voldoende beschermingsniveaus voor uw persoonsgegevens bieden, zoals wordt vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit kan bijvoorbeeld het gebruik omvatten van overeenkomsten tussen bedrijven of afspraken voor externe gegevensverwerking op basis van door de EU goedgekeurde standaardcontractbepalingen of het EU-VS-privacyschild of andere mechanismen die van tijd tot tijd door de relevante autoriteiten zijn erkend of goedgekeurd. Neem bij vragen over de overdracht contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van VOLVO.

VOLVO bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om aan wettelijke of contractuele verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld in het kader van de contractuele periode, garantie- en productaansprakelijkheidsvereisten, en niet langer dan nodig is voor VOLVO om te voldoen aan de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

U heeft het recht om bij VOLVO informatie op te vragen over de persoonsgegevens die over u worden verwerkt en om toegang te verkrijgen tot dergelijke persoonsgegevens. U heeft ook het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens aan te vragen als deze onjuist zijn en een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Verder heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen, wat betekent dat u VOLVO verzoekt om de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van legitieme belangen of verwerking voor direct marketing. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid (overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere controller) als de verwerking door VOLVO van uw persoonsgegevens is gebaseerd op instemming of een contractuele verplichting en dit geautomatiseerd plaatsvindt.

U heeft ook het recht om eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door VOLVO bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen. Neem voor meer informatie over deze rechten en hoe u deze kunt uitoefenen contact op met de privacyfunctionaris van de VOLVO Group.

Meer informatie over rechten van betrokkenen