PRIVACYVERKLARING VOOR KLANTVERTEGENWOORDIGERS

Deze kennisgeving bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Volvo Group.

De Volvo Group kan persoonsgegevens over u verwerken, als u als individu of als werknemer van een bedrijf een product of dienst heeft gekocht of gehuurd dat of die wordt aangeboden door een van de bedrijven die tot de Volvo Group behoren. Lees in dit geval onze kennisgeving voor klantvertegenwoordigers. 

Als u als individu of als werknemer van een bedrijf een product of dienst heeft verkocht of verhuurd aan een van de bedrijven die tot de Volvo Group behoren, worden uw persoonsgegevens mogelijk door ons verwerkt. Lees in dit geval onze kennisgeving voor leveranciers.

Als u de chauffeur bent van een voertuig of de operator van een bouwmachine die is verkocht of geproduceerd door een van de bedrijven die tot de Volvo Group behoren, kunnen we persoonsgegevens over u verwerken. Lees in dit geval onze kennisgeving voor chauffeurs.

Als u in dienst bent of bent geweest bij een bedrijf van de Volvo Group of bent ingehuurd als consultant, kunnen wij persoonsgegevens over u verwerken. Lees in dit geval onze kennisgeving voor werknemers of consultants. 

Identiteit en contactgegevens van de controller en de privacyfunctionaris van de groep

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB en AB Volvo ("VOLVO"), zijn als controllers van persoonsgegevens verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de privacyfunctionaris van de VOLVO Group via gpo.office@volvo.com, of per post of telefoon op:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Zweden 

+46 (0)31 66 00 00 

Door het voertuig gegenereerde gegevens

 

Als door het voertuig gegenereerde gegevens met u als individu in verband kunnen worden gebracht, worden dergelijke gegevens als persoonsgegevens beschouwd. VOLVO zal de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken die door het voertuig zijn gegenereerd. Merk op dat VOLVO niet noodzakelijk alle onderstaande gegevens verwerkt.

 

Chauffeursgedrag en prestaties, zoals rijpatroon, directe geo-positioneringsgegevens en locatiegegevens, taalinstellingen van het dashboard

 

Voertuigidentificatienummer, zoals de voertuig-ID (inclusief VIN en chassis-ID), IP-nummer, MAC-adres 

 

Voertuigprestatiegegevens, zoals technische voertuiggegevens, informatie van voertuigonderdelen, batterijgebruik, motorgegevens, brandstofverbruik, vermogen/koppelgegevens, foutcodes

 

Gegevens over voertuiggebruik, zoals remgebruik, schakelen, optrekken/afremmen, dashboardinstellingen, gebruik van vermogen/koppel, technische gegevens die zijn gegenereerd door de motor, de detectie van weg- en omgevingscondities met tijdstempels en tijdstippen 

 

Omgevingsgegevens, zoals wegomstandigheden, omgevingscondities

 

Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking 

De legitieme belangen van VOLVO

 

VOLVO streeft voortdurend naar het ontwikkelen, produceren en aanbieden van toonaangevende en innovatieve producten en diensten. Door voortdurende evaluatie en analyse van gegevens van voertuigen die in het veld actief zijn, kan VOLVO de producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. Daarom worden de door het voertuig gegenereerde gegevens verwerkt door VOLVO met als doel:

 

  • Onderzoek en ontwikkeling uitvoeren om de huidige producten en diensten te verbeteren en te onderhouden en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen 
  • Bepalen van de wegkwaliteit, wegtypen en omstandigheden, en inzicht krijgen in externe omgevingseffecten van de voertuigen op basis van de positie van het voertuig 
  • Kwaliteitsproblemen met voertuigen oplossen 
  • Onderzoek naar ongevallen uitvoeren 
  • Garantie beheren
  • Claims over productaansprakelijkheid beheren 
  • Toezicht op naleving van contracten of voorschriften uitvoeren
  • Proactief onderhoud en diagnoses uitvoeren 

 

Klanten adviseren over producten en diensten die voor hen geschikt kunnen zijn, rekening houdend met de prestaties en het gebruik van hun voertuigen 

 

De door het voertuig gegenereerde gegevens worden door VOLVO verwerkt op basis van haar legitieme belangen bij een dergelijke verwerking. Het legitieme belang van VOLVO omvat het belang om de dagelijkse activiteiten te beheren met betrekking tot kwesties als veiligheid, garantie en productaansprakelijkheid. Verder omvat het legitieme belang van VOLVO het belang om de producten en diensten te verbeteren op basis van gegevens over hun huidige functionaliteit. 

 

Wettelijke verplichting

VOLVO kan door de motor van het voertuig gegenereerde gegevens verwerken zodat VOLVO voldoet aan de typegoedkeuringsvoorschriften uit EU-richtlijn 2007/46/EG en andere toepasselijke wettelijke verplichtingen.

VOLVO kan uw persoonsgegevens van het voertuig ontvangen, hetzij interactief via het draadloze netwerk (via bijvoorbeeld telematicgateway) of door het gebruik van diagnostische hulpmiddelen, zoals met Tech Tool (via een kabelverbinding).

VOLVO zal uw persoonsgegevens normaal gesproken niet delen met iemand buiten de Volvo Group, tenzij dit door wet- of regelgeving is vereist. VOLVO kan echter, als dat nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, uw persoonsgegevens delen met andere Volvo Group-bedrijven, inclusief bedrijven buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EU/EER). VOLVO kan ook, als dat nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, uw persoonsgegevens delen met externe bedrijven en leveranciers, waaronder bedrijven en leveranciers buiten de EU/EER.

VOLVO zal ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn die voldoende beschermingsniveaus voor uw persoonsgegevens bieden, zoals wordt vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Dit kan bijvoorbeeld het gebruik omvatten van overeenkomsten tussen bedrijven of afspraken voor externe gegevensverwerking op basis van door de EU goedgekeurde standaardcontractbepalingen of het EU-VS-privacyschild of andere mechanismen die van tijd tot tijd door de relevante autoriteiten zijn erkend of goedgekeurd. Neem bij vragen over de overdracht contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van VOLVO.

Gegevens die met een bepaald voertuig samenhangen, worden verwerkt voor de gehele verwachte levensduur van het voertuigtype, wat maximaal 25 jaar kan zijn.

U heeft het recht om bij VOLVO informatie op te vragen over de persoonsgegevens die door VOLVO worden verwerkt en om toegang te verkrijgen tot dergelijke persoonsgegevens. U heeft ook het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens aan te vragen als deze onjuist zijn en een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Verder heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens aan te vragen, wat betekent dat u VOLVO verzoekt om de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te beperken. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op basis van legitieme belangen of verwerking voor direct marketing. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid (overdracht van uw persoonsgegevens naar een andere controller) als de verwerking door VOLVO van uw persoonsgegevens is gebaseerd op instemming of een contractuele verplichting en dit geautomatiseerd plaatsvindt.

 

U heeft ook het recht om eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door VOLVO bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen. Neem voor meer informatie over deze rechten en hoe u deze kunt uitoefenen contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van VOLVO.

Meer informatie over rechten van betrokkenen