PRIJZEN

Een truck juist specificeren zodat u de perfecte truck heeft voor uw business, is werk voor specialisten. Daarom kunnen we niet werken met standaardprijzen voor onze trucks.
Neem contact met ons op en bespreek wat uw wensen zijn. Wij zullen dan de ideale truck voor u samenstellen en een offerte op maat voor u maken.

FACTUURVOORWAARDEN DERMA TRUCKS NV

Hier volgen de factuurvoorwaarden

 

Art.1: Bestellingen en offertes

Onze offertes worden gedaan onder voorbehoud van het sluiten van een verkoopovereenkomst en zijn niet bindend. De bestelbon vernietigt iedere voorafgaande briefwisseling of mededeling: alleen dit stuk maakt de basis uit van de verkoop. Verbintenissen buiten onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden aangegaan door onze vertegenwoordigers en agenten binden ons pas na uitdrukkelijke aanvaarding van onzentwege.

Art.2: Leveringstermijn

De leveringstermijnen vermeld op de bestelbon of bevestiging van de bestelling zijn louter indikatief. Eventuele vertragingen van onze zijde kunnen nooit aanleiding geven tot schadevergoedingen of verbreking van de bestelling. Niettemin zal de koper, wanneer de overeengekomen leveringstermijn met meer dan 3 maand overschreden wordt, het recht hebben de verkoopovereenkomst op te zeggen, en dit enkel door de verkoper bij aangetekend schrijven in gebreke stellen. In ieder geval zal deze opzegging slechts ingang nemen 15 dagen na het versturen van de ingebrekestelling door de koper.

Art.3: Levering

Op het ogenblik dat de bestelde goederen klaar zijn zal de klant hiervan op de hoogte gesteld worden. De koper is er dan toe gehouden het voertuig binnen acht dagen af te halen en het saldo op de factuur te vereffenen. Doet de koper dit niet dan kan de verkoper:

  • Ofwel de uitvoering van de verkoopsovereenkomst eisen mits betaling door de koper van een vergoeding en intrest voor de opgelopen schade door laattijdige levering.

    Ofwel de verbreking van het kontrakt eisen. Hij dient hiervoor de koper per aangetekend schrijven in gebreke te stellen, waardoor – voor zover dit schrijven onbeantwoord bleef – de verkoop van rechtswege verbroken is binnen acht dagen na ingebrekestelling. In dit geval heeft de verkoper het recht op een schadevergoeding die minimum een vijfde van de bestelprijs zal bedragen.

Art.4: Betalingen

Alle goederen en diensten geleverd door onze onderneming zijn contant betaalbaar bij levering. Alle facturen die onbetaald gebleven zijn op hun vervgaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de wettelijke intresten, alsook met een schadevergoeding van 10 % op het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 50 EURO. De verkochte goederen blijven echter steeds volledige eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs met inbegrip van eventuele taksen, intresten en schadevergoedingen. Indien betalingen aanvaard worden tegen geaccepteerde wissels en één der wissels dient geprotesteerd te worden, zullen alle nog te vervallen wissels van rechtswege onmiddellijk eisbaar zijn.

Art.5: Transport en verzekeringen

Alle goederen worden geacht verkocht te zijn in de zetel van de verkoper. De kosten voor verpakking , taksen en vervoer zijn steeds voor rekening van de koper.

Art.6: Aansprakelijkheid van het personeel

De klant neemt de volledige verantwoordelijkheid op zicht van het personeel dat te zijner beschikking gesteld wordt. De klant is ook verantwoordelijk voor iedere schade die door hem of zijn aangestelden zou veroorzaakt worden bij het besturen van zijn voertuig in onze werkplaats. Indien verplaatsing gepresteerd wordt door ons personeel ten voordele van de klant, dan zullen de uurlonen en reiskosten heen en terug aangerekend worden en zijn volledige ten last van de klant.

Art.7: Klachten

Klachten betreffende de geleverde prestaties of facturatie dienen binnen 8 dagen per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt te worden aan de verkoper. Zoniet kunnen deze geenszins in aanmerking genomen worden.

Art.8: Waarborgen

Al ons nieuw materieel is gedekt door een garantieperiode van minimum 12 maanden voor vracht- en personenwagens en 6 maand voor het hydraulisch materieel, behoudens een andere regeling bepaald door onze maatschappij in het Garantieboekje van het geleverd materieel. Wij wijzen echter alle verantwoordelijkheid af voor problemen voortvloeiende uit opbouwen die niet geplaatst werden volgens de normen voorgeschreven door VOLVO(zie Service Handboek VOLVO). De garantie beperkt zich tot het louter vervangen van de defecte onderdelen in onze werkplaats. Enkel onderdelen met materiaal- of fabrikagefouten kunnen gedekt worden door de waarborgregeling. Onze garantie dekt echter geen enkele schade te wijten aan abnormale of overdreven slijtage (zoals overlading van het voertuig of overdreven snelheid) een gebrek aan zorg, een gebrekkig onderhoud of wijzigingen die niet door de constructeur werden toegelaten. Deze garantie verbindt de verkoper echter geenszins tot schadevergoeding of intresten van welke aard ook.

Art.9: Bevoegde rechtsmacht

Alle geschillen van welke aard ook in verband met of ter gelegenheid van een overeenkomst of met betrekking tot niet- of niet-tijdige betaling vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van Rechtbanken van Brugge, en worden uitsluitend geregeerd door het intern Belgisch Recht.

Offerte? Vragen?

Wilt u een offerte? Heeft u vragen over onze voorwaarden? Neem contact met ons op.