Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN:

1. Onze facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, netto contant, zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij de bestelling. Onze wissels of kwitanties brengen noch schuldvordering, noch afwijking mede aan deze clausule. 

2. Iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een intrest van 12% opleveren, en wordt verhoogd met een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10 % van het verschuldigd bedrag met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1.500,00

3. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de verkoopsovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze in geval van niet-tijdige betaling door de verkoper worden teruggevorderd. 

4. Voor alle betwistingen zijn alleen bevoegd de rechtbanken van het district van de verkoper.

5. De goederen, zelfs franco verzonden, reizen op risico van de geadresseerde. Om geldig te zijn, dient elke klacht schriftelijk gedaan binnen de acht dagen van de aflevering. - 6. De persoonlijke gegevens vermeld op dit document zijn bestemd voor intern gebruik evenals voor promotie-acties door onze firma. Zij geven U recht op toegang en eventuele rectificatie voorzien door de wet van 8 december 1992.